Dobra reputacja przewoźnika

Jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dobra reputacja przewoźnika to nie tylko piękny zwrot, ale także bardzo ważny atrybut każdego przedsiębiorcy z branży transportowej. Czym jest i czy łatwo ją utracić?

Dobra reputacja przewoźnika – co to jest?

Jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika jest posiadanie przez niego dobrej reputacji. Zależy to od zrealizowania przez przedsiębiorcę szeregu wymogów. Chodzi tu o spełnienie wymogu niekaralności za określone przestępstwa umyślne z dziedziny prawa:

- handlowego,
- upadłościowego,
- o ruchu drogowym,
- płac i warunków zatrudnienia.

Przewoźnik nie może również ponosić odpowiedzialności zawodowej, być karany za przestępstwa związane z handlem ludźmi lub narkotykami albo inne poważne, bardzo poważne lub najpoważniejsze naruszenia przepisów w dziedzinie transportu drogowego.
Czy przewoźnik może stracić dobrą reputację?

Oczywiście, że tak! Jeśli popełni któreś z wyżej wymienionych przestępstw, utraci dobrą reputację.

Przewoźnik może również utracić dobrą reputację w wyniku naruszenia przepisów UE w zakresie:

- czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych,
- maksymalnej masy i wymiarów pojazdów użytkowych w ruchu międzynarodowym,
- kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców,
- badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu,
- dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy lub osób,
- bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych,
- instalacji i używania ograniczników prędkości w niektórych rodzajach pojazdów,
- praw jazdy,
- dostępu do zawodu,
- transportu zwierząt.

Przewoźnik traci dobrą reputację, w wyniku przestępstwa z zakresu:

- katastrofy w ruchu komunikacyjnym,
- spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy,
- prowadzenia w stanie nietrzeźwym,
- niezatrzymania się do kontroli,
- przewożenia narkotyków, środków odurzających,
- przestępstw administracyjnych.

Wskazaniem do przeprowadzenia kontroli działalności przewoźnika pod względem jego dobrej reputacji są 3 poważne naruszenia w ciągu roku lub 1 bardzo poważne naruszenie.
Kiedy dobra reputacja jest niezbędna?

Posiadanie dobrej reputacji jest niezbędne przy legitymowaniu się podczas ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz podczas jego wykonywania.
Jak odzyskać dobrą reputację?

Dobrą reputację można odzyskać poprzez zastosowanie środków rehabilitacyjnych, do których zaliczają się:

- zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a,
- zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
- upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr  1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,
- uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403,

Sankcję administracyjna uważa się za niebyłą – po upływie roku od dnia wykonania decyzji administracyjnej o jej nałożeniu.